Regulamin

Regulamin sklepu workiysm.pl

§1

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu.

2. Informacje prezentowane w Sklepie są jedynie zaproszeniem dla Kupujących do składania Sprzedawcy ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie i tym samym same w sobie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

3. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową obsługującą pliki cookies oraz Java script z dostępem do sieci Internet, a do składania ofert Sprzedawcy także aktywne konto email.

§2

Definicje

1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Konto użytkownika – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie.

3. Kupujący - każdy podmiot składający Zamówienie poprzez Sklep.

4. Regulamin – niniejszy regulamin.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.workiysm.pl

6. Sprzedawca -  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki Cezary Lulkowski działający pod firmą YSM AND PARTNERS CEZARY LULKOWSKI, nr NIP 8522385931, nr REGON 320998924, ul. Migdałowa 2, 72-003 Dobra.

7. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży towaru prezentowanego na stronach Sklepu,
w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składana Sprzedawcy przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu, zawierająca co najmniej: oznaczenie towaru, jego cenę oraz koszt dostawy.

§3

Dane kontaktowe

1. Adres pocztowy: ul. Migdałowa 2, 72-003 Dobra.

2. Adres e-mail: sklep@workiysm.pl

3. Numer telefonu: 91 433 01 28

§4

Składanie Zamówień

1. Kupujący poprzez Sklep składa Sprzedawcy Zamówienie.

2. W celu złożenia Zamówienia w pierwszym etapie należy dodać właściwy towar do koszyka w Sklepie, a także, jeśli ma to zastosowanie, określić jego specyfikację poprzez wybranie odpowiednich parametrów.

3. Następnie Kupujący wybiera sposób dostarczenia towaru, rodzaj płatności za zamówienie oraz podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia).

4. W momencie potwierdzenia przez Kupującego treści Zamówienia oraz zaakceptowaniu Regulaminu następuje złożenie Zamówienia.

5. W momencie przyjęcia Zamówienia następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą na warunkach określonych w Zamówieniu.  Sprzedawca poinformuje Kupującego o przyjęciu Zamówienia w wiadomości e-mail o odpowiedniej treści, wysłanej na adres podany w Koncie użytkownika lub w formularzu zamówienia jeśli Kupujący złożył Zamówienie z pominięciem założenia Konta użytkownika.

6. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub z uzupełnieniem jego treści poczytuje się za nową ofertę i dopiero po jej przyjęciu przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.

7. Sprzedawca niezwłocznie ustosunkuje się do otrzymanego Zamówienia.

8. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru.

9. Kupujący może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta Użytkownika lub z pominięciem założenia Konta Użytkownika poprzez jednorazowe podanie swoich danych w przeznaczonym do tego formularzu zamówienia w Sklepie.

§5

Koszt zamówienia

1. Ceny podane w Sklepie zawierają podatek VAT.

2. Na całkowity koszt Zamówienia składa się cena za towar wskazana w opisie towaru oraz koszt jego dostawy wskazany w koszyku podczas składania Zamówienia. Po wybraniu przez Kupującego towaru oraz sposobu jego dostawy Kupujący pozna całkowity koszt Zamówienia, które zamierza złożyć poprzez Sklep.

§6

Płatności

1. Kupujący za przyjęte Zamówienie, z zastrzeżeniem ust. 3 może zapłacić:

a) za pobraniem tj. w momencie dostarczenia do niego towaru pod warunkiem, że wartość towarów w zamówieniu nie przekracza 20000 zł brutto,

b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry - za zakupione towary należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust 3.

3. Kupujący przed przyjęciem Zamówienia przez Sprzedawcę może dokonać przedpłaty na poczet przyszłego przyjętego Zamówienia.

§7 

Realizacja przyjętego Zamówienia

1. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firm kurierskich.

2. Kupujący ma możliwość osobistego odebrania zakupionego towaru w siedzibie Sprzedawcy we wskazanych na stronach Sklepu godzinach pracy.

3. Na termin realizacji przyjętego przez Sprzedawcę Zamówienia składa się: czas potrzebny na wysłanie przez Sprzedawcę towaru określony w opisie towaru w Sklepie oraz czas potrzebny na dostarczenie towaru przez firmę kurierską, który nie wyniesie więcej niż 5 Dni roboczych.

4. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu 8.

5. W przypadku gdy Kupujący jako sposób dostawy towaru wybrał odbiór osobisty termin wysłania towaru oznacza moment, w którym towar będzie gotowy do odbioru w siedzibie Sprzedawcy zgodnie z postanowieniami ust 2.

6. Terminy wskazywane przez Sprzedawcę dotyczą Dni roboczych, zarówno przygotowanie towarów do wysłania jak i ich nadanie odbywa się w Dni robocze.

7. W przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje kilka towarów przesyłka zostanie wysłana przez Sprzedawcę po skompletowaniu całego zamówienia – tj. najpóźniej w terminie realizacji właściwym dla zamówionego towaru z najdłuższym terminem wysłania zamówienia. Ewentualne odstępstwa od tej zasady wymagają oddzielnych ustaleń pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.

8. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry za zamówienie Sprzedawca przystąpi do realizacji przyjętego Zamówienia po otrzymaniu za nie zapłaty.

9. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

10. Jeżeli Sprzedawca zaspokoi roszczenie Konsumenta powstałe z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki w czasie przewozu, to roszczenia przysługujące z tego tytułu Konsumentowi wobec przewoźnika, w zakresie, w  jakim zostały zaspokojone przez Sprzedawcę, przechodzą na Sprzedawcę.

§8

Odstąpienie od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia:

a) w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;

b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Konsument powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie,
a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku
 z tym zwrotem.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres wskazany w § 3 Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11. Jeśli towar ze względu na swój charakter (np. ze względu na jego gabaryty) nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 150 zł.

12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjmie jego Zamówienie, Zamówienie przestaje wiązać.

§9

Brak prawa odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§10

Reklamacje

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 w stosunku do Przedsiębiorcy.

2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący będący Konsumentem może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny,:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

b) w przypadku wady istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

d) żądać usunięcia wady.

3. W stosunku do Przedsiębiorcy Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem roku od wydania rzeczy Przedsiębiorcy.

4. Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi nie przysługuje uprawnienie, o którym mowa w ust. 2 lit. b.

5. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi drogą elektroniczną lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 3 Regulaminu.  

6. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Kupujący w razie potrzeby jest zobowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres pocztowy określony w § 3 Regulaminu.

7. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.

8. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane
z rękojmią.

9. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres
e-mail wskazany w § 3 Regulaminu.

10. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

11. Wszystkie towary zakupione poprzez Sklep objęte są gwarancją udzieloną przez Sprzedawcę. Warunki gwarancji znajdują się w zakładce Reklamacje i zwroty.

§11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

a) Mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;

b) Pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej,

c) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§12

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy w związku ze Sklepem jest Sprzedawca.

2. Kupujący składając Zamówienie, w tym zakładają  Konto użytkownika, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia oraz świadczenia przez Sprzedawcę wymienionej usługi (Konto użytkownika). Podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko
w celach, o których mowa w niniejszym ustępie.

3. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

§13

Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

3. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.

Formularz odstąpienia od umowy

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może skorzystać.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
YSM and Partners
ul. Migdałowa 2
72-003 Dobra
sklep@workiysm.pl

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Data zamówienia (*)/odbioru (*):

Numer Zamówienia (opcjonalna informacja pomocnicza):

Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl